Temari

................................................................................
TEMARIS i CRITERIS D'AVALUACIÓ

Tant els temaris com els criteris d'avaluació de cada mòdul i les seves respectives unitats formatives es troben en un únic fitxer en format pdf. Necessites Adobe Acrobat per poder-los veure. És necessari que l'alumnat es llegeixi amb atenció aquests documents atès que en ells es troben les condicions o criteris per ser avaluat i també els continguts que durant el curs s'aniran exposant.

1er de Preimpressió:
Temari i criteris d'avaluació del Mòdul 1
Temari i criteris d'avaluació del Mòdul 2
Temari i criteris d'avaluació del Mòdul 4

Llistat de Mòduls i Unitats Formatives de Preimpressió Digital amb les hores assignades.


MÒDUL DE FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL):

Preimpressió, Impressió i Post-impressió

El temari el podeu trobar de la web oficial de continguts de FOL de l'XTEC.CAT.
http://www.xtec.cat/monografics/neumatica/ciclesf1/interfaz/fol.htm

................................................................................

NORMES DE PRESENTACIÓ DE TREBALLS

Per poder superar els crèdits, l'alumne haurà de resoldre una sèrie d'exercicis que s'hauran de lliurar. El lliurament dels exercicis ha de respectar una sèrie de normes de lliurament, que en cas de no complir-se alguna, serà motiu suficient per no corregir l'exercici.

Aquestes normes de presentació de treballs les trobareu en format pdf fent click aquí.
................................................................................